Badanie krwi

Badanie krwi jest jednym z podstawowych i jednym z najprostszych badań, pozwalających lekarzowi wstępnie określić stan zdrowia badanego. Rutynowo wykonuje się tzw. morfologię oraz pełną lub profilowaną analizę biochemiczną krwi.

Wyniki badań morfologicznych krwi (interpretacja wyników i normy)

Morfologia krwi należy do podstawowych i najpowszechniej wykonywanych badań. Pozwala określić stan zdrowia badanego, wykryć zapalenia, zatrucia i wiele innych procesów chorobowych zachodzących w organizmie.

REKLAMA

W składzie krwi wyróżniamy krwinki czerwone i białe, płytki krwi oraz płynne osocze. Przenośniki tlenu, czyli erytrocyty (krwinki czerwone, inaczej czerwone ciałka krwi), mają barwę czerwoną uzależnioną od zawartej w nich hemoglobiny - substancji, która potrafi wiązać i oddawać tlen w odpowiednim momencie. Ponieważ jest ich najwięcej, stąd krew przyjmuje barwę czerwoną - jest to kolor krwi utlenowanej (tętniczej). Po oddaniu tlenu kolor krwi zmienia się na ciemnoczerwony (taką krew nazywamy żylną). Drugim ważnym elementem krwi są leukocyty (krwinki białe, inaczej białe ciałka krwi). Służą one obronie przed bakteriami, wirusami, pierwotniakami itp. Składają się z kilku podgrup - granulocytów, limfocytów i monocytów. Trzecią ważną grupą są płytki krwi (trombocyty) - wyspecjalizowane komórki, które potrafią się w odpowiednim momencie łączyć ze sobą i tworzyć skrzep uniemożliwiający wypływ krwi z uszkodzonego naczynia.

Wszystkie te składniki krwi nazywamy elementami morfologicznymi, a ich badanie - morfologią.

Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4.2/5, ocen: 5
Morfologia krwi
Ocena: 84 % na 100%
Liczba opinii: 5

Badania: (interpretacja wyników i normy) 1. Antytrombina III (ATIII)
 2. Bazocyty - Granulocyty zasadochłonne (BASO)
 3. Czas kaolinowo-kefalinowy (Activated Partial Thromboplastin Time; APTI)
 4. Czas rekalcynacji osocza wg Howella
 5. Eozynocyty - Granulocyty kwasochłonne (EOS)
 6. Hematokryt (HCT, Ht)
 7. Hemoglobina (HGB, Hb)
 8. INR
 9. Krwinki białe (leukocyty, WBC, white blood cells)
 10. Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC, red blood cells)
 11. Limfocyty (LYMPH)
 12. Monocyty (MONO)
 13. Neutrocyty - Granulocyty obojętnochłonne (NEUT)
 14. OB krwi (odczyn Biernackiego)
 15. Oznaczanie czasu trombinowego
 16. Oznaczanie kurczliwości skrzepu
 17. Pomiar czasu krwawienia
 18. Pomiar czasu krzepnięcia - metoda Lee White'a
 19. Procentowy wskaźnik czasu protrombinowego (PT)
 20. Produkty degradacji fibrynogenu
 21. Płytki krwi (trombocyty, PLT, platelets, płytki Bizzozera)
 22. Rozkład objętości krwinek czerwonych (RDW, red blood cell distribution width)
 23. Średnia objętość krwinek czerwonych (MCV, ŚOK, mean corpuscular volume)
 24. Średnia zawartość hemoglobiny (MCH, mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin)
 25. Średnie stężenie hemoglobiny (MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration)

Tagi:


 
Polityka prywatności, cookies
Warunki korzystania z serwisu
Wyłączenie odpowiedzialności

Reklama


 

Reklama

STRONA GŁÓWNA

menu

Wyniki oraz opisy badań:

badania

choroby

objawy

terminy

placówki

szukaj